Alte documente

a) Publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/ contrasemna/ aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

b) Publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ

c) Informarea în prealabil din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

d) Informarea în prealabil din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ

e) Publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică

f) Publicarea proceselor verbale ale ședințelor autoritații

g) Publicarea declarațiilor de casătorie

h) Publicarea oricăror alte documente neprevăzute la lit. a) – g)